Tirex - Potlačíme čokoľvek
Zásady spracovania osobných údajov


Úvodné ustanovenia

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.tirex.cz je TIREX AUTOPLACHTY s.r.o., Velkomoravská 4052/87a, 695 01 Hodonín, IČ: 28331699, ktorý je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam (ďalej len "Prevádzkovateľ").

Prevádzkovateľovi náležia všetky autorské práva k všetkému obsahu, ktorý prevádzkovateľ umiestňuje na stránkach, vrátane textu, dizajnu stránok, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazeniach na týchto stránkach.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa a užívateľov pri používaní týchto stránok sa riadia týmito Pravidlami. Tyto Pravidla sa vzťahujú na všetky osoby, ktoré navštívia (ďalej len ‘‘Užívatelia‘‘). Užívateľ vyjadrí súhlas s týmito Pravidlami tým, že vstúpi na ktorúkoľvek z webových stránok Prevádzkovateľa či akýmkoľvek sposobom využije akúkoľvek informáciu umiestnenú v rámci webových stránok Prevádzkovateľa.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácii na webových stránkach prevádzkovateľa s výnimkou tohoto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, keď nebude v jednotlivých prípadoch výslovne stanovené inak.

Zhromažďovanie informáciia a ich využitie – GDPR

Prístup na niektoré časti webových stránok može byť zo strany Prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z dňa 27. apríla 2016. Prevádzkovateľ (správca) s týmito údajmi nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odovzdávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ (správca) spolupracuje so spoločnosťou, ktorá mu poskytuje rozne služby. Tieto spoločnosti, pokiaľ sú k tomu oprávnené, možu nakladať s osobnými údajmi Užívateľa, pritomto s týmito informáciami pracujú iba pri plnení svojich povinností a nesmú ich používať k inému účelu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo používať alebo predáť akýkoľvek údaj, ktorý bude potrebný k naplneniu právnych predpisov, k ochrane integrity siete, k splneniu požiadavok Užívateľa alebo pri súdnych vyšetrovaniach a vyšetrovaniach vo verejnom záujme.

Pokiaľ si Užívateľ praje opraviť alebo odstrániť osobné dáta, ktoré o ňom Prevádzkovateľ má, može ho o to požiadať na emailovej adrese tiskarna@tirex.cz.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Stránky si može Užívateľ prehliadať bez uvedenia totožnosti alebo akýchkoľvek ďalších informácii osobného charakteru, ktoré sa ho týkajú. Užívateľ poskytuje svoj výslovný súhlas k tomu, aby osobné údaje, ktoré Užívateľ v súvislosti s používaním Stránok poskytol, boli využíté len za účelom nižšie uvedených účelov.

Udelením súhlasu so Spracovaním osobných údajov vyplneného formulára "Otázka z webu", formulára "Dopyt z webu", poprípade ďalších formulárov pre objednávku ďalších služieb či plnení, dáva Užívateľ spoločnosti uvedenej v Úvodnom ustanovení ako Správca, a ďalším tretím osobám určených správcom, ako Spracovateľom, výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním údajov vo formuláry poskytnutých údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016.

Súhlas za účelom zasielania obchodných ponúk alebo obchodných oznámení elektronickými prostriedkami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016. a to za účelom poskytovania informácii o ďalších akciach, službách a produktoch musia byť uvedené zvlášť bez viazania na ďalšie služby Prevádzkovateľa (Správcu). Tento súhlas Užíveteľ udeľuje na dobu určitú 3 roky.

Užívateľ má právo na opravu osobných údajov alebo právo na odstránenie osobných údajov, ako aj právo tento súhlas kedykoľvek odvolať a to formou písomnej informácie zaslanej na emailovú adresu tiskarna@tirex.cz.

Prevádzkovateľ (Správca) sa ale zavazuje nepristúpiť k spracovaniu osobných údajov, ktoré by boli v rozpore s vyššie uvedenými účelmi, a nezverejňovať, neposkytovať ani nepredávať informácie týkajúce sa Užívateľa bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

Soubory Cookies

Cookies sú malé súbory s údajmi, ktoré sa ukladajú na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webových stránok, ktoré prechádzate. Služia najma k zjednodušeniu a uľahčeniu pri užívaní stránok a orietácii na nich, ďalej pre štatistické a analitycké účely. Súbory cookies sú anonymné a nespracúvajú osobné údaje, ktoré by mohli jednoznačne identifikovať užívateľa.

Užívateľov týmto upozorňujeme, že naše stránky cookies používajú, teda sa pri návšteve webu uložia na Váš počítač. Následne pri ďalšej návšteve si stránku súboru cookies možu načítať a znovu načítať a odoslať údaje spať stránkam alebo prvku, ktorý povodne súbory cookies použili.

Ako užívateľ može ukladanie súborou cookies odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača. Viacej informácii najdete v nápovede príslušného prehliadača. Upozorňujeme však, že pri deaktivácii možností použiť súbory cookies, nemusia fungovať všetky funkcie webu správne.

Užívateľ može neudeliť súhlas so spracovaním cookies.

Na stránkach sa používajú nasledujúce typy cookies:

1. Cookies pre meranie návštevnosti stránok a využívanie on-line služieb
Štatistické cookies sú používané pre meranie návštevnosti stránok (zaznamenávajú počet návštev na stránkach, čas strávený na stránkach, navštívené stránky a podobne). Účelom týchto cookies je neustále zlepšovať naše stránky a zabezpečiť, aby zodpovedali a boli sme schopní ich prispôsobiť viac potrebám užívateľov.

2. Ostatné súbory cookies
Na stránkach možu byť použité aj súbory cookies tretích strán, ktoré analyzujú použitie stránok zo strany užívateľov a uľahčia ďalšie používanie stránok. Napríklad vyplnenie formulára žiadosti newsletteru, apod.

Personalizovaná reklama: Ako funguje?

Súbory cookies uložené na pevných diskoch počítača užívateľov v závislosti na stránkach, ktoré užívatelia navštívili, možu zaznamenať napríklad:

  • údaje o stránkach, ktoré užívatelia navštívili v uplynulom období
  • údaje o produktoch alebo službách, o ktoré užívatelia prejavili záujem
  • údaje o jazyku, umiestnení, operačnom systéme, prehliadači a podobne za účelom optimalizácie zobrazení pri opatovnom zobrazení stránok

Personalizovaná reklama
Na základe poverenia prevádzkovateľov stránok možu poskytovatelia týchto služieb umožniť užívateľom príjmať reklamu, ktorá je individuálne vybraná na základe akcií, o ktoré užívateľ prejavil záujem v priebehu návštevy stránok v uplynulom období.

Odkazy na iné stránky

Na webových stránkach sú uvedené odkazy na stránky, nad ktorými nemá Prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ Užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, mal by sa zoznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za postupy a politiku iných spoločností.

Chovanie Užívateľov

Pri používaní týchto stránok Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto stránok, nemože tyto stránky využívať k prenášaniu škodlivých súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných miest týchto stránok. Užívateľ je taktiež povinný ctiť autorské práva Prevádzkovateľa k týmto stránkam.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prípadné riziká vyplývajúce Užívateľovi z používania týchto stránok, sú úplne na Užívateľovi a Prevádzkovateľ za nich nenesie akúkoľvek zodpovednosť. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s využívaním týchto stránok, budú prejednávané miestne príslušným súdom v Českej republike a v súlade so zákonmi Českej republiky.

Ustanovenia týchto podmienok, ktoré sa z akéhokoľvek dovodu stanú nevymahateľné budú považované za oddeliteľné od ostávajúcich zjednaní a na ich platnosť a vymahateľnosť nebudú mať vplyv.


Kde nás nájdete

PD Záhorie
906 32 JablonicaMôže sa Vám hodiť© 2016 Tirex Autoplachty | Jablonica. | Zásady spracovanie osobných údajov


TRUE-DESIGN